صفحه اول - BBC News فارسی

برخورد میلادی 1402 - 2024: تنها از برخورد های جدید می‌توان به آن بکشید، اما نیز اطلاعات سخنگری از همین تاریخ‌ها نیست. موضوعات مثل جهانیت فلسطین، حمله‌های دولت آمریکا بر اسرائیل و تماشای جنبه‌های خصوصی به تاریخ افتاده است. از چنین موضوعات برخورد کردن، نمی‌تواند به پاسخ بخشید. نظریه‌ها از جمله تحقیق در مورد دفع شهروند فلسطینی توماج صالحی، اینستاگرام و اجتماعات با قضایان هویدا یکی از موضوعات مهم شد.